Code of Ethics

Home » Code of Ethics

หลักการทั่วไป
ผู้รับและขอบเขตของการใช้
1. หลักการและค่านิยม
2. หลักปฏิบัติ:

 1. การดำเนินการ การควบคุม และการตรวจสอบ

บทบัญญัติสุดท้าย

หลักการทั่วไป

หลักจรรยาบรรณนี้มีหลักการด้านจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งแสดงลักษณะพิเศษขององค์กรและกิจกรรมของ Feminae Cosmetics S.r.l. คล้ายคลึงกับหลักการและกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญา ในบริบทของพลวัตในเชิงองค์กรและในเชิงแข่งขัน รวมทั้งความต้องการของตลาดซึ่งมีการดำเนินการ ต้องการที่จะให้มีการแสดงลักษณะพิเศษในทุกพื้นที่ สถานที่ และระดับตามค่านิยมหลักของความสุจริตใจ ความยุติธรรม ความจงรักภักดี ความเคารพ ความเป็นมืออาชีพ เป็นการนำเสนอให้ผู้ร่วมงานภายในทุกคนรวมทั้งนอกขอบเขตของบริษัทได้รับรู้ถึงแม่แบบอ้างอิงด้านการประพฤติปฏิบัติสำหรับกิจกรรม การกระทำ และความสัมพันธ์ในทางวิชาชีพใด ๆ ก็ตาม
หลักจรรยาบรรณนำเสนอส่วนประกอบสำคัญและองค์ประกอบอันเป็นส่วนประกอบของแบบจำลองการจัดการและการควบคุมองค์กรซึ่งบริษัทนำไปปรับใช้ตามข้อบังคับของอิตาลีว่าด้วย “ความรับผิดขององค์กรสำหรับความผิดทางปกครองอันเป็นผลจากอาชญากรรม” ที่มีอยู่ในกฤษฎีกาฉบับที่ 231/2001 (มาตรา 6) ขอบเขตของผู้รับและขอบเขตของการใช้งานประกอบด้วยการพัฒนาต่อไปนี้:

 • หลักการและค่านิยม: หลักการและค่านิยมทางจริยธรรมซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติตามและซึ่งนำมาปรับใช้เพื่อให้รับประกันได้ถึงสำนึกแห่งความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความถูกต้องของการกระทำ ความโปร่งใส และความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ต่อทุกคน ซึ่งจะต้องนำไปปรับใช้ผ่านความใส่ใจตามสมควรต่อกฎเกณฑ์ การดำเนินงานที่ถูกต้อง และความชัดเจนในการทำหน้าที่ของทุกคนตามลำดับ
 • หลักปฏิบัติ: เกณฑ์กำหนดของการปฏิบัติ แนวทาง และหลักปฏิบัติที่ต้องกำหนดกิจกรรมของบริษัท ของทุกคนที่ทำงานในชื่อของและในนามของบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์ใด ๆ ในทางธุรกิจกับ Feminae Cosmetics S.r.l. เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือผิดจริยธรรมอย่างแท้จริง
 • การดำเนินการ การควบคุม และการตรวจสอบ: กฎเกณฑ์ที่อธิบายวิธีการในการใช้และการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณ ตลอดจนการดำเนินการและการปรับปรุงหลักการและหลักปฏิบัติที่มีอยู่ในที่นี้ ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีสำหรับการกำหนดแบบอย่างในเชิงองค์กรและแบบอย่างในการควบคุมของกิจกรรมของ Feminae Cosmetics S.r.l. วิธีการสำหรับการจัดการการฝ่าฝืนใด ๆ ยังระบุไว้ด้วย รวมทั้งมีการระบุถึงบุคคลที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการกิจกรรมกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ที่ถูกต้องและการสังเกตการณ์การใช้ดังกล่าว ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการป้องกันความประพฤติที่ผิดกฎหมายและความผิดประเภทต่าง ๆ

ผู้รับและขอบเขตของการใช้

หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับ Feminae Cosmetics S.r.l.: นิติบุคคล พนักงาน ทนายความ ผู้ร่วมงานทั้งภายในและ/หรือภายนอกกับ Feminae Cosmetics S.r.l. และโดยทั่วไปแล้วใช้กับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจหรืออย่างอื่น  ที่ดำเนินงานในชื่อและในนามของ Feminae Cosmetics S.r.l. และ/หรือที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ในทางธุรกิจกับ Feminae Cosmetics S.r.l. ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาประเภทใดก็ตาม
หลักการและบทบัญญัติของหลักจรรยาบรรณนี้มีผลผูกพัน โดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ พนักงาน และสำหรับทุกคนที่กำหนดและยอมรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือชั่วคราวกับ Feminae Cosmetics S.r.l. แม้ว่าจะอยู่ภายนอก Feminae Cosmetics S.r.l. ก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บุคคลทุกคนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อจากนี้ไปในที่นี้จะให้นิยามโดยรวมว่า “ผู้รับ”
ดังนั้นผู้รับจึงต้องปฏิบัติตามและสนับสนุนหลักการและบทบัญญัติของหลักจรรยาบรรณนี้ เท่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งการอ้างสิทธิ์ที่จะกระทำการเพื่อผลประโยชน์ของ Feminae Cosmetics S.r.l. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการยอมรับพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของเอกสารฉบับนี้ในภายหลังได้
หลักจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้ทั้งในอิตาลีและในต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาความหลากหลายทางข้อบังคับ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง Feminae Cosmetics S.r.l. ใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการและ/หรือควรใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการ
ในกรณีที่จัดเตรียมไว้ให้ตามระบบขั้นตอนขององค์กร บริษัทจะยังร้องขอให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณจากบุคคลที่สาม (พันธมิตร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน และบุคคลภายนอกประเภทอื่น ๆ) ซึ่งบริษัทกำหนดความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย

1. หลักการและค่านิยม

หลักการที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้รวมหลักปฏิบัติที่ผู้รับแต่ละคนต้องปฏิบัติตามเข้าด้วยกัน โดยสอดคล้องกับพันธกรณีทั่วไปในการใช้ความระมัดระวังและความถูกต้อง:

 1. ความถูกต้องและคุณธรรม: จริยธรรม ชุดกฎเกณฑ์ด้านการประพฤติปฏิบัติที่มีพื้นฐานอยู่บนความถูกต้องในการกระทำ เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของ Feminae Cosmetics S.r.l. ในการดำเนินการธุรกิจ Feminae Cosmetics S.r.l. จะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำและความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นจริงหรือแม้แต่เพียงแค่มีโอกาสเป็นไปได้เท่านั้น ห้ามไม่ให้ถือว่าข้อได้เปรียบที่ผิดกฎหมายเพื่อแลกกับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เกินแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงมารยาทตามปกติในรูปแบบของการต่อรองและการเจรจาใด ๆ
 2. ความถูกต้องตามกฎหมาย: Feminae Cosmetics S.r.l. ตระหนักถึงความสำคัญอันเป็นรากฐานของการกระทำโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศที่บริษัทใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการ และร้องขอให้ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ Feminae Cosmetics S.r.l. ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการแห่งความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของคนเรา สัญญา และข้อตกลง และส่งเสริมการกระทำที่มีสำนึกแห่งความรับผิดชอบและด้วยความสุจริตใจในทุกกิจกรรมหรือการตัดสินใจ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้เป็นเหตุผลรองรับความประพฤติที่ขัดแย้งกับหลักการแห่งความสุจริตใจ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ ตลอดจนที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
 3. ความเป็นศูนย์กลางของทรัพยากรบุคคล: Feminae Cosmetics S.r.l. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มุ่งหมายไปที่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษของพนักงานและผู้ร่วมงาน จัดการทรัพยาบุคคลตามหลักการของความเคารพที่มีให้กับคุณลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคล โอกาสและคุณความดีที่เท่าเทียมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพของพนักงาน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะส่งต่อและรักษามรดกทางวัฒธรรมและค่านิยมรากฐานเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทปกป้องสถานที่ที่บุคลากรเหล่าน้้นทำงานรวมทั้งผู้คนที่ทำงานกับบุคคลเหล่านั้นและผู้ร่วมงานภายนอก
 4. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ: Feminae Cosmetics S.r.l. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายภายในและบุคคลที่สามโดยสอดคล้องกับหลักการแห่งศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับตัวเลือกของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็จะยังคงไม่ต้องสงสัย บนพื้นฐานขององค์ประกอบอย่างเช่น แหล่งกำเนิดทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และคุณลักษณะส่วนตัวอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการงาน
 5. วิสัยทัศน์ทางจริยธรรม: Feminae Cosmetics S.r.l. มีความปรารถนาที่จะพัฒนาและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคล กลุ่ม หรือสถาบัน) ซึ่งจำเป็นต้องให้การร่วมสนับสนุนเพื่อบรรลุภารกิจของ Feminae Cosmetics S.r.l. หรือผู้ที่ไม่ว่าในกรณีใดมีผลประโยชน์ในกิจกรรมของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่ทำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Feminae Cosmetics S.r.l. ก่อนอื่นก็คือผู้ถือหุ้น และต่อมาเป็นผู้ร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สถาบันการเงินที่ดำเนินการในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล พันธมิตรของ Feminae Cosmetics S.r.l. ในภาพกว้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือบุคคลหรือกลุ่มทั้งหมด ตลอดจนองค์กรและสถาบันที่เป็นตัวแทนบุคคลเหล่านั้น ซึ่งมีผลประโยชน์ที่ได้รับอิทธิพลจากผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมของ Feminae Cosmetics S.r.l. เช่น ชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนระดับชาติซึ่ง Feminae Cosmetics S.r.l. ใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการ การค้นหาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกระดับ รับประกัน และปกป้องชื่อเสียงของบริษัทในบริบททางสังคมซึ่งบริษัทใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการ

2. กฎเกณฑ์ด้านการประพฤติปฏิบัติ

ผู้รับแต่ละรายจำเป็นต้องรู้หลักจรรยาบรรณ ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณ ตลอดจนรายงานข้อบกพร่องใด ๆ

ความสัมพันธ์กับพนักงาน

แต่ละบริษัทที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l. สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมุ่งหมายไปที่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษ ความซื่อสัตย์สุจริต และความสัตย์ซื่อ ความเคารพร่วมกัน การปกป้องสถานที่ทำงานและสุขภาพของพนักงานและผู้ร่วมงาน ความเคารพต่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน และความเป็นส่วนตัว
ในทางกลับกัน การทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพนักงานล้วนแต่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นค่านิยมและเงื่อนไขที่ใช้ในการชี้ขาดและจะขาดเสียไม่ได้สำหรับความสำเร็จของกิจกรรมองค์กรของ Feminae Cosmetics S.r.l.
เพราะฉะนั้น นอกไปจากการปรับใช้บทบัญญัติที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณด้วยความใส่ใจ ความตระหนัก และความระมัดระวังแล้ว พนักงานทุกคนต้อง:

 • ทำหน้าที่บทบาทตามลำดับของตนด้วยความยุติธรรมและสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ดำเนินการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งหมายที่จะทำตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างขยันขันแข็ง และโดยสัมพันธ์กับบทบัญญัติของศิลปะ 2015 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 1
 • ใช้ค่านิยมแห่งการอยู่ร่วมกันของพลเมือง ความเคารพ และความเป็นมืออาชีพเป็นฐานสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์ของความยากลำบาก ความลำเอียง การใส่ร้ายป้ายสี หรือการเลือกปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ประพฤติปฏิบัติโดยมีพื้นฐานอยู่บนความโปร่งใส ความชัดเจน ความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม ความเคารพขั้นสูงสุด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายใน Feminae Cosmetics S.r.l. ทั้งในความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและ/หรือบริการหรือคู่เจรจาอื่นใดที่อยู่ภายนอกขอบเขตองค์กรของ Feminae Cosmetics S.r.l.
 • ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทอย่างระมัดระวังและมีพฤติกรรมที่เคารพสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน และจากมุมมองเชิงนิเวศด้วยเช่นกัน

Feminae Cosmetics S.r.l. มีทั้งทรัพย์สินมีตัวตนและทรัพย์สินไม่มีตัวตน โดยที่การปกป้องและการสงวนรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับการปกป้องผลประโยชน์ของ Feminae Cosmetics S.r.l.: ดังนั้นการใช้ทรัพย์สินเหล่านี้โดยผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้แต่ละรายจึงต้องเป็นการทำตามหน้าที่และใช้เฉพาะกับการดำเนินการกิจกรรมของบริษัทและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ดังนั้นจึงห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่นเดียวกับที่ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ของบริษัท (โทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลส่วนตัว) ในระหว่างการทำหน้าที่การงาน และบริษัทไม่ทนต่อการดำเนินกิจกรรมพิเศษที่อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างชั่วโมงทำงาน

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

Feminae Cosmetics S.r.l. มุ่งหมายที่จะตอบสนองความคาดหวังจากลูกค้าโดยการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีคุณภาพสูง โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องการแข่งขันและตลาด รวมทั้งการใช้ค่านิยมที่ประกาศให้รู้กันทั่วไปเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสัตย์ซื่อ และความเป็นมืออาชีพ
ในบริบทของความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ ในระดับความสามารถของผู้รับและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมายให้ผู้รับ รับรองที่จะเคารพความมุ่งมั่นและภาระผูกพันที่รับไว้ ในการให้ข้อมูล การสื่อสาร และบริการด้วยความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และการเปิดเผยความจริง หลีกเลี่ยงการใช้แนวปฏิบัติใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือไม่ถูกต้อง เรายืนยืนอีกครั้งถึงความเป็นศูนย์กลางของความประพฤติบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความชัดเจน ความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม ความเคารพขั้นสูงสุดสำหรับคู่ค้า

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระหว่าง Feminae Cosmetics S.r.l. กับซัพพลายเออร์และผู้ร่วมงานภายนอก (รวมถึงที่ปรึกษาและตัวแทน) มีพื้นฐานอยู่บนหลักการแห่งการปฏิบัติตามกฎหมาย ความมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจ การแข่งขัน ความโปร่งใส ความไม่ลำเอียง และความถูกต้องทางวิชาชีพ 
การเลือกซัพพลายเออร์ (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) และผู้ร่วมงานภายนอก (รวมถึงที่ปรึกษาและตัวแทน) สำหรับการซื้อสินค้าและบริการเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินบนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งสนับสนุนความคุ้มค่าโดยอิงจากเกณฑ์กำหนดของคุณภาพ คุณค่า และความน่าเชื่อถือ พฤติกรรมทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ความชัดเจน ความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพ ความยุติธรรม ความเคารพขั้นสูงสุดสำหรับบทบาทต่าง ๆ ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์จำเป็นต้อง:

 1. ยืนยันผ่านการจัดทำเอกสารที่เหมาะสมว่า แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกมีวิธีการและทรัพยากรเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของ Feminae Company Cosmetics S.r.l. แต่ละแห่ง ตลอดจนประกาศการยึดปฏิบัติตามหลักการและค่านิยมของ Feminae Cosmetics S.r.l.
 2. ปฏิบัติการด้วยเกณฑ์กำหนดบนพื้นฐานของความเป็นจริงและจัดทำเอกสารได้ รับประกันได้ถึงการตรวจสอบย้อนกลับเกี่ยวกับตัวเลือกและจัดทำเอกสารที่พิสูจน์ได้ถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนภายในและวัตถุประสงค์ของการซื้อ
 3. ไม่ยอมรับข้อได้เปรียบส่วนตัวทุกรูปแบบและแจ้งให้ผู้จัดการและ/หรือ ในกรณีที่พลาดไป ให้แจ้งฝ่ายบริหารบริษัทจากบริษัทใด ๆ ในเครือ Feminae Cosmetics S.r.l. ทราบในทันทีถึงสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
 4. รายงานในทันทีถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งกับหลักการและค่านิยมของหลักจรรยาบรรณ

   เมื่อลงนามในสัญญาการจัดหา ซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องลงนามว่าจะยึดปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้โดยหลักจรรยาบรรณนี้และจะเป็นผู้รับด้วยเหตุนี้
   กระบวนการสั่งซื้อและการกำหนดเงื่อนไขของสินค้าต้องมั่นใจได้ถึงการคงไว้ซึ่งหลักการเดียวกันในการปกป้องการแข่งขัน ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์
   ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนยอดเงินรวมที่ชำระให้แก่ซัพพลายเออร์ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาด หรือไม่ว่าในกรณีใดก็ตามต้องสามารถแก้ไขและยืนยันได้

   ความสัมพันธ์กับหน่วยงานบริหารรัฐกิจและหน่วยงานฝ่ายตุลาการ

   ความสัมพันธ์ระหว่าง Feminae Cosmetics S.r.l. กับบุคคลที่เป็นตัวแทนหน่วยงานบริหารรัฐกิจและหน่วยงานฝ่ายตุลาการพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการแห่งความสุจริตใจ ความถูกต้อง คุณธรรม และความถูกต้องตามกฎหมาย และจัดการเป็นการเฉพาะโดยบุคคลที่รับผิดชอบและได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายในขีดจำกัดของอำนาจที่ถือว่าเป็นของบุคคลเหล่านั้น โดยมีการมอบอำนาจเป็นทางการหรือภายในขอบเขตและขีดจำกัดของบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้น
   ในบริบทของความสัมพันธ์กับหน่วยงานบริหารรัฐกิจ กับหน่วยงานฝ่ายตุลาการ และ/หรือกับบุคคลที่รับผิดชอบด้านบริการสาธารณะ ห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้ผู้รับหลักจรรยาบรรณทุกคน:

   1. เสนอเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตามให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความสัมพันธ์กับ Feminae Cosmetics S.r.l. สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวไม่ว่าว่าด้วยวิธีใด แม้กระทั่งผ่านทางบุคคลที่สามก็ตาม
   2. แสวงหาหรือกำหนดความสัมพันธ์ที่เป็นความช่วยเหลือ อิทธิพล การแทรกแซงตัวแทนจากหน่วยงานบริหารรัฐกิจด้วยจุดมุ่งหมายที่จะแสดงอิทธิพลต่อกิจกรรมของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

   บทบัญญัติเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยอาศัยการให้การสนับสนุนในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ซึ่งภายใต้การอำพรางโดยอาศัยการเป็นผู้สนับสนุน การมอบหมาย และการให้คำปรึกษาและ/หรือการโฆษณา มีหลักการต้องห้ามเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น

   ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล

   Feminae Cosmetics S.r.l. รับรองที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สั่งการโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเต็มที่และละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนกำหนดความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเกียวกับความร่วมมือและมารยาทขั้นสูงสุด โดยปฏิบัติตามคำร้องขอทุกรายการโดยสอดคล้องกับบทบาทในเชิงสถาบันและรับรองที่จะดำเนินการตามบัญญัติอย่างทันท่วงที

   3. การดำเนินการ การควบคุม และการตรวจสอบ

   หลักจรรยาบรรณนี้ดำเนินการผ่านมติของผู้ถือหุ้นจากแต่ละบริษัทที่เป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l.
   ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติงานของตน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ความสามารถ และความจงรักภักดี โดยลงทุนทรัพยากรและเวลาของตนอย่างเพียงพอและมีเป้าหมายในการดำเนินการกิจกรรมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท:

   1. สนับสนุนการแยกหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์สองประการ ซึ่งก็คือการอนุญาตให้มีการระบุตัวตนของฝ่ายที่ดำเนินงานและการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยเข้ากันได้กับความจำเป็นที่จะต้องจัดการโดยสร้างผลกำไรและโดยปราศจากอคติต่อภาระผูกพันในการกำกับดูแล
   2. ขอให้ผู้รับปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยหลีกเลี่ยงการเล่นพรรคเล่นพวกซึ่งผิดกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เป็นการสมรู้ร่วมคิด หรือตัวเลือกที่นำไปสู่ข้อได้เปรียบส่วนตัวซึ่งผิดกฎหมายเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่น

   หลักจรรยาบรรณนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของแบบจำลององค์กร การจัดการ และการควบคุมซึ่ง Feminae Cosmetics S.r.l. นำไปปรับใช้ตามกฤษฎีกาหมายเลข 231/2001 รายงานใด ๆ เกี่ยวกับการกล่าวหาว่าทำผิดหรือฝ่าฝืน โดยอ้างอิงเป็นการเฉพาะถึงความผิดมูลฐานที่ให้ไว้โดยกฤษฎีกาหมายเลข 231/2001 ต้องจ่าหน้าถึงหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อได้รับแต่งตั้ง โดยใช้ที่อยู่อีเมล: supervisor@feminae.it
   นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อและจ่าหน้าส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแล ในเวลาที่จะได้รับแต่งตั้งที่บริษัท
   ในกรณีของพนักงาน อาจจ่าหน้าคำร้องขอให้ทำการอธิบายเกี่ยวกับการตีความหลักจรรยาบรรณถึงตัวแทนกฎหมายได้เช่นกัน ไม่ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะใช้ช่องทางการสื่อสารใดก็ตาม บริษัทรับรองที่จะปฏิบัติต่อรายงานทุกฉบับที่ได้รับโดยใช้การรักษาความลับและการรักษาความลับเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ และปกป้องการปิดบังชื่อของผู้ร้องเรียน เป็นการรับประกันว่าผู้ร้องเรียนจะไม่ประสบกับการแก้แค้นทุกรูปแบบ

   การรักษาความลับ

   ในการนำกฎหมายของสหภาพยุโรปหมายเลข 679/2016 (เรียกว่า GDPR) มาบังคับใช้ บริษัททุกบริษัทที่เป็นไปได้ว่าเป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l. จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ พนักงาน ผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษาทุกคนของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาระหว่างที่ทำกิจกรรมของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มงวด

   การขัดกันแห่งผลประโยชน์

   การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงพาณิชย์ของบริษัทใด ๆ ของ Feminae Cosmetics S.r.l. ต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินที่มีเหตุผล ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะในการแสวงหาผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช่ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการเฉพาะของผู้รับรายใดของหลักจรรยาบรรณนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจประกอบขึ้นเป็นหรือเป็นตัวกำหนดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แม้ว่าจะแค่มีความเป็นไปได้ก็ตาม ต้องได้รับการสื่อสารอย่างทันท่วงทีไปยังผู้จัดการของพื้นที่ซึ่งเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นสำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l. และถึงขั้นต้องรายงานไปยังตัวแทนด้านกฎหมายเพื่อการประเมินและข้อบ่งชี้อย่างเหมาะสมในแง่มุมนี้

   ของขวัญ การบริจาค การร่วมสนับสนุน และการเป็นผู้สนับสนุน

   Feminae Cosmetics S.r.l. สนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านทางบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนหรือการให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิ สถาบัน และองค์กรที่ทุ่มเทที่จะดำเนินการกิจกรรมที่มุ่งหมายไปที่การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และการเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนซึ่งบริษัทใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการ
   การเป็นผู้สนับสนุนและการบริจาคให้แก่บริษัทหรือสมาคม แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและระบุเป็นพิเศษถึงฝ่ายที่สนใจและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการจ่ายเงิน การโอนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจะดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่รับประกันได้ถึงการตรวจสอบย้อนกลับบนพื้นฐานของการจัดทำเอกสารอย่างเหมาะสม

   ข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินงานซึ่งมีจุดมุ่งหมายในเรื่องการฟอกเงิน

   บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมุ่งหมายไปที่การป้องปันการฟอกเงิน การฟอกตัวเอง และการเงินของกิจกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน
   เพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้จะได้รับการร้องขอให้:

   1. รายงานทันทีถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะผิดปกติซึ่งพวกเขารับรู้ เพื่อที่จะทำให้สะดวกในการป้องกันและการเทียบเคียงปรากฏการณ์การฟอกเงิน
   2. ตรวจสอบอย่างถูกต้องถึงข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับคู่ค้าและหลีกเลี่ยงการเข้าสู่หรือการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์หรือด้านการเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยอันมีเหตุผลว่าคู่ค้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนซึ่งถือเป็นการกระทำอันเป็นความผิดในการฟอกเงิน
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความร่วมมืออย่างเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการป้องกัน การเทียบเคียง และการปราบปรามปรากฏการณ์เกี่ยวกับการปลอมแปลงธนบัตร เหรียญ และการชำระเงินรูปแบบอื่นใด

   ในการจัดการกระแสการเงิน ห้ามยอมให้ความไม่ปกติใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและความปกติของที่มาของเงินที่ได้รับ ตามการใช้ความระมัดระวังตามหลักวิชาชีพปกติ

   การจัดทำบัญชี การร่างงบการเงิน และการจัดการกระแสการเงิน

   บริษัทกระทำการโดยสอดคล้องกับข้อบังคับ รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและการจัดเตรียมงบการเงิน
   ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ทุกคนจำเป็นต้องให้ความร่วมมือขั้นสูงสุดเพื่อที่บัญชีของบริษัทจะได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่จริงและถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทด้านเศรษฐกิจ หุ้น และการเงินของ Feminae Cosmetics S.r.l. แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่สาม ตามที่ข้อบังคับปัจจุบันกำหนดไว้
   ธุรกรรมทั้งหมดที่มีลักษณะของการเงิน ตลลอดจนความเคลื่อนไหวของเงินที่เข้าและออกทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่เป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l. จะดำเนินการโดยบุคคลที่มีอำนาจเชิงสัมพัทธ์ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ และจะต้องมีเหตุผลรองรับ มีการติดตาม และบันทึกไว้เสมอ

   การปกป้องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

   ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกขอบเขตองค์กรของ Feminae Cosmetics S.r.l. ล้วนแต่กระทำการโดยสอดคล้องอย่างเต็มที่กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เป็นของบุคคลที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีอยู่ในกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงซึ่งมุ่งหมายไปที่การปกป้องสิทธิเหล่านี้ เพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ ผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ทุกคนจะต้องระงับ:

   1. การประพฤติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม การดัดแปลง หรือการปลอมแปลงเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือของสิทธิบัตร การออกแบบ หรือแบบจำลองทางอุตสาหกรรม ทั้งในระดับชาติและต่างชาติ ตลอดจนการนำเข้า การทำการตลาด หรือในกรณีใด ๆ ใช้หรือนำผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมไปหมุนเวียนโดยมีเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะที่ปลอมแปลงหรือมีการดัดแปลง หรือทำขึ้นโดยการแย่งชิงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
   2. การใช้อย่างผิดกฎหมายและ/หรือไม่ถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือบุคคลที่สาม ทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งได้รับการปกป้องโดยกฎหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์

   สุขภาพและสภาพแวดล้อม

   Feminae Cosmetics S.r.l. ถือว่าหลักการแห่งการปกป้องและสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นค่านิยมหลักของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับพนักงานและผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ ในการดำเนินกิจกรรมงาน มีการส่งเสริมการฝึกอบรมและหลักสูตรการศึกษาให้แก่คนงานในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน
   บริษัทเคารพหลักการของการปกป้องสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมต่อการปกป้องและการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการทำให้ความต้องการทางธุรกิจเข้ากันได้กับการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เป็นการลดการใช้พลังงานและเป็นการจัดการการปล่อยมลพิษในชั้นบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้น

   ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ

   การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาระผูกพันตามสัญญาของความสัมพันธ์ในการจ้างงานของพนักงาน ผู้ร่วมงานภายนอก ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม และของผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นไปเรื่อย ๆ: การที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่มีอยู่ในที่นี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อบริษัทที่เป็นของ Feminae Cosmetics S.r.l. ทั้งจากมุมมองด้านเศรษฐกิจ/แบบอุปถัมภ์และด้านการเงิน และในแง่ของภาพลักษณ์และความแข่งขันได้ในตลาด
   ดังนั้นการฝ่าฝืนใด ๆ ต่อหลักจรรยาบรรณจึงนำมาซึ่งการปรับใช้มาตรการทางวินัยซึ่งเป็นสัดส่วนกับแรงโน้มถ่วงของข้อเท็จจริง โดยแต่ละบริษัทที่เป็นไปได้ของ Feminae Cosmetics S.r.l. นอกเหนือจากคำร้องขอใด ๆ ให้มีการชดเชยค่าเสียหาย
   ขอย้ำว่าบทบัญญัติที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับผู้รับหลักจรรยาบรรณนี้ทุกคน ทั้งภายในและภายนอก Feminae Cosmetics S.r.l. และการที่ไม่ปฏิบัติตามอาจมีอิทธิพลต่อเหตุผลในการสิ้นสุดสัญญา การมอบหมาย และ/หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปกับบริษัทใด ๆ ของ Feminae Cosmetics S.r.l. ตลอดจนการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไขต่าง ๆ

   บทบัญญัติสุดท้าย

   การประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกรบริหารของ Feminae Cosmetics S.r.l. อนุมัติหลักจรรยาบรรณตามมติ โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2021 โดยกำหนดเส้นทางสำหรับการปรับใช้แบบจำลององค์กร การจัดการ และการควบคุมตามกฤษฎีกา 231/2001 ตลอดจนการแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นไปได้ที่ได้ทำขึ้น โดยจัดการการแก้ไขและการประเมินการแก้ไขใด ๆ ที่นำเสนอ/การเพิ่มเติมที่มาจากหน่วยงานกำกับดูแล เมื่อมีการกำหนดหน่วยงานดังกล่าว

   หลักจรรยาบรรณนี้มีอยู่บนเว็บไซต์ของ Feminae  ( www.feminaethailand.com ) Cosmetics S.r.l. และทุกบริษัทที่เป็นของ (บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือที่อยู่ในการจัดการหรือประสานงานกับ) Feminae Cosmetics S.r.l. สถานที่ Carpi (MO) 28 ตุลาคม 2021 ด้วยความศรัทธา: เอนริโก้ นาดาลินี่

    

   Location Carpi (MO), October 28, 2021
   In Faith: Enrico Nadalini

   ตะกร้าสินค้า0
   ไม่มีผลิตภัณฑ์ในตะกร้าเลย!
   ช้อปปิ้งต่อไป
   0