เงื่อนไขทั่วไปในการขาย

Home » เงื่อนไขทั่วไปในการขาย

เงื่อนไขทั่วไปในการขาย (GCS) สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.feminae.it
Feminae Cosmetics Srl, Via Emilia Romagna, 22, 41012 Carpi (MO) Italy โทรศัพท์: +39 059 699970 อีเมล: shop@feminae.it เชิญผู้ใช้ให้อ่านเงื่อนไขทั่วไปในการขาย (“GCS”) เหล่านี้ซึ่งวางระเบียบการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

 1. การทำสัญญาและการจัดส่งผลิตภัณฑ์
  1. ทุกๆ คำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ www.feminae.it ถือเป็นการทำสัญญาซื้อขายเป็นภาษาอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการทำสัญญาซื้อขายเพียงฉบับเดียวเท่านั้นระหว่างผู้ซื้อกับ Feminae Cosmetics Srl, via Emilia Romagna, 22, 41012 Carpi (MO) Italy (“Feminae Cosmetics”)
  2. การคลิกที่ปุ่ม “สั่งซื้อ” จะถือว่าลูกค้าทำการสั่งซื้อที่มีผลผูกพันสำหรับรายการสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าสินค้าเสมือนจริง เมื่อมีการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ Feminae Cosmetics จะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าภายใน 1 วันทำการ เป็นที่เข้าใจกันการทำสัญญาซื้อขายระหว่าง Feminae Cosmetics กับลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 นี้ จะถือว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกันนั้นถูกปฏิเสธโดย Feminae Cosmetics และดังนั้นจึงเป็นโมฆะ
   คำสั่งซื้อในส่วนที่ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารจะถูกจัดส่งทันทีที่ Feminae Cosmetics ได้รับการชำระเงินครบถ้วนตามราคาที่สั่งซื้อและค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดส่ง ดังนั้น Feminae Cosmetics ขอแนะนำให้ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าทันทีที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ควรดำเนินการภายใน 7 วันถัดไป
  3. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อไม่พร้อมให้บริการด้วยเหตุผลที่นอกเหนือไปจากเหตุผลของ Feminae Cosmetics ทางบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที ในกรณีเช่นนั้น Feminae Cosmetics ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ Feminae Cosmetics รับความเสี่ยงในการจัดหาในส่วนของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อที่เป็นประเด็น
   ในกรณีใด ๆ ก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไม่พร้อมให้บริการ Feminae Cosmetics จะคืนเงินตามจำนวนที่ได้ชำระแล้วให้แก่ลูกค้าโดยไม่ล่าช้า
  4. Feminae Cosmetics ไม่รับผิดชอบต่อการที่จะต้องค้นหาและหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่พร้อมใช้บริการจากแหล่งอื่น ๆ Feminae Cosmetics จำเป็นต้องส่งมอบสิ่งที่มีอยู่ในคลังสินค้าเท่านั้น Feminae Cosmetics จะทำการส่งมอบเฉพาะในดินแดนของอิตาลีเท่านั้น หากมีการระบุเวลาในการจัดส่งโดยนับเป็นจำนวนวันทำการ นั่นหมายความว่าการจัดส่งระหว่างวันจันทร์และวันศุกร์ถูกรวมเข้าไว้ในนี้แล้ว โดยมีการระบุข้อยกเว้นที่ชัดแจ้งถึงวันหยุดสาธารณะ
 2. ราคาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  1. ลูกค้าต้องชำระเงินตามราคาที่ตีพิมพ์ไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์เมื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อ ราคาที่ระบุไว้เป็นราคาสุดท้ายและรวม VAT แล้ว
  2. ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการส่งเสริมการขายเฉพาะรายการที่ Feminae Cosmetics เสนอให้
 3. การชำระเงิน
  1. Feminae Cosmetics ยอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึง: Paypal การโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และการชำระเงินปลายทาง Feminae Cosmetics ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธวิธีการชำระเงินบางอย่างรวมทั้งร้องขอวิธีการชำระเงินที่แตกต่างออกไปสำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ โปรดรับทราบไว้ว่า Feminae Cosmetics ยอมรับเฉพาะวิธีการชำระเงินจากบัญชีธนาคารภายในสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น และลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนั้น ๆ
  2. ผู้ซื้อตกลงที่จะรับใบแจ้งหนี้และเดรดิตเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 4. การใช้คูปองส่งเสริมการขาย
  1. เวาเชอร์ส่งเสริมการขายไม่สามารถซื้อได้ แต่จะเสนอให้โดย Feminae Cosmetics โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญส่งเสริมการขาย และสามารถซื้อได้ในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่จำกัด
  2. เวาเชอร์ส่งเสริมการขายใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นในคำสั่งซื้อคำสั่งเดียว ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ มีความเป็นไปได้ที่การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่รวมการใช้เวาเชอร์ส่งเสริมการขายไว้ด้วย การใช้เวาเชอร์ส่งเสริมการขายอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายขั้นต่ำ
  3. มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของเวาเชอร์ส่งเสริมการขาย หากจำนวนเงินของเวาเชอร์ส่งเสริมการขายไม่พอที่จะชำระมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ สามารถชำระส่วนต่างได้โดยใช้วิธีการชำระเงินใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับซึ่งได้อ้างอิงไว้ในข้อ 3 ก่อนหน้านี้ เวาเชอร์ส่งเสริมการขายแลกรับเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมดอกเบี้ยกับเครดิตที่แสดงให้เห็น จะไม่มีการคืนเงินให้กับเวาเชอร์ส่งเสริมการขายหากผู้ซื้อตัดสินใจที่จะส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สั่งซื้อไปคืน
  4. เวาเชอร์ส่งเสริมการขายใช้ได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้ และไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้ การที่จะสะสมเวาเชอร์ส่งเสริมการขายสำหรับคำสั่งซื้อเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ นอกเสียจากว่า Feminae Cosmetics จะจัดเตรียมไว้เป็นอย่างอื่น
  5. หากในระหว่างการสั่งซื้อลูกค้าใช้เวาเชอร์ส่งเสริมการขาย และหากมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อน้อยกว่ามูลค่าของเวาเชอร์ส่งเสริมการขายเนื่องมาจากการเพิกถอนคำสั่งซื้อของลูกค้า  Feminae Cosmetics ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบแจ้งหนี้ตามราคาเดิมของสินค้าซึ่งยังคงอยู่ในความครอบครองของลูกค้า
 5. สิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Feminae Cosmetics
  ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Feminae Cosmetics โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ และด้วยการชี้แจงใด ๆ ที่ให้แก่ Feminae Cosmetics ตราบเท่าที่มีความชัดเจน หากลูกค้าประสงค์ที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งมายังสำนักงานของเรา
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ (ตามข้อ 49 วรรค 1 อักษร () ของกฤษฎีกาหมายเลข 206/2005 “หลักจรรยาบรรณผู้บริโภค“)
   ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนสัญญา โดยไม่ต้องระบุเหตุผล ภายใน 14 วัน ระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งซื้อจะหมดอายุหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่ลูกค้ากำหนด ครอบครองตัวสินค้าที่สั่งซื้อล่าสุด ในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายรายการซึ่งสั่งซื้อโดยลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อเดียวและจัดส่งแยกกัน ระยะเวลา 14 วันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่บุคคลที่สามกำหนด ครอบครองตัวสินค้าล่าสุด หากต้องการใช้สิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ คุณต้องแจ้งให้ Feminae Cosmetics (Feminae Cosmetics Srl, Via Emilia Romagna, 22, 41012 Carpi (MO) Italy – shop@feminae.it) ทราบถึงการตัดสินใจที่จะเพิกถอนสัญญานี้ผ่านการชี้แจงอย่างชัดแจ้ง (ตัวอย่างเช่น ด้วยจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล)
   เพื่อจุดประสงค์นี้ เป็นไปได้ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ ที่จะใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะไม่ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อที่แนบมานี้ ลูกค้าจะต้องแสดงคำชี้แจงอื่นใดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเพิกถอนสัญญา นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะกรอกและส่งแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคำชี้แจงอื่นใดที่ชัดเจนถึงผลอันนั้นผ่านเว็บไซต์ของ Feminae Cosmetics หากเป็นเช่นนั้น Feminae Cosmetics จะส่งคำตอบรับว่าได้รับคำร้องเพิกถอนในรูปแบบที่คงทน (เช่น ทางอีเมล) โดยไม่ล่าช้า กำหนดเส้นตายที่ระบุไว้สำหรับคำร้องการเพิกถอนจะถือว่าเป็นที่ยอมรับหากลูกค้าส่งคำชี้แจงก่อนวันหมดอายุของระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่ลูกค้าเองเป็นผู้กำหนด ครอบครองตัวสินค้าที่สั่งซื้อล่าสุด ในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายรายการซึ่งสั่งซื้อโดยลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อเดียวและจัดส่งแยกกัน ระยะเวลา 14 วันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่บุคคลที่สามกำหนด ครอบครองตัวสินค้าล่าสุด
  2. ผลของการเพิกถอนคำสั่งซื้อ
   หลังการเพิกถอนจากสัญญานี้ Feminae Cosmetics จะชำระเงินทั้งหมดที่ลูกค้าชำระไว้คืนให้แก่ลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (โดยมีข้อยกเว้นในกรณีของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกิดจากการเลือกประเภทการจัดส่งที่นอกเหนือไปจากตัวเลือกมาตรฐานที่ Feminae Cosmetics เสนอ) โดยปราศจากความล่าช้าเกินควร และไม่เกิน 30 วันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามนับจากวันที่ Feminae Cosmetics ได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ เงินที่คืนให้เหล่านี้จะดำเนินการโดยใช้เครื่องมือการชำระเงินอย่างเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ในระหว่างการซื้อ นอกเสียจากว่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ลูกค้าจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นผลจากการชำระเงินคืนดังกล่าว เงินที่คืนให้นี้อาจถูกระงับไว้จนกว่า Feminae Cosmetics จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่กำลังถูกส่งคืนหรือจนกว่าลูกค้าจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ลูกค้าต้องส่งคืนหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยปราศจากความล่าช้าเกินควรและภายใน 14 วันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามนับจากวันที่ลูกค้าได้สื่อสารความประสงค์ที่จะเพิกถอนสัญญาซื้อขายดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ต้องถูกส่งคืน 
   – โดยบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่เสียหาย สะอาด มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด คำแนะนำในการใช้ และเอกสาร
   – มาพร้อมกับเอกสารการขนส่ง (อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม) เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ Feminae Cosmetics ระบุตัวตนลูกค้า (หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่)
   – ปราศจากร่องรอยการใช้งานอย่างชัดแจ้ง หากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่่ใช้ร่วมกันได้กับการดำเนินการทดสอบสินค้าตามปกติ (ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องไม่มีร่องรอยของการใช้อย่างยาวนานหรือไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกินเวลาที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ และต้องไม่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อได้)
   หากผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้า การเพิกถอนคำสั่งซื้อจะไม่มีผล ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการลดลงของมูลค่าสินค้าอันเกิดจากการจัดการสินค้าที่นอกเหนือไปจากที่จำเป็นในการกำหนดธรรมชาติ คุณลักษณะ และการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์เอง
  3. แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อ
   ลูกค้าที่ประสงค์จะเพิกถอนสัญญาโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นั้น ที่นี่ต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่ “Feminae Cosmetics Srl, Via Emilia Romagna 22, 41012 Carpi (MO) Italy” ทางไปรษณีย์ธรรมดา ทางอีเมลที่ shop@feminae.it หรือโดยใช้แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่ติดต่อได้
 6. เงินที่คืนให้
  หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้จะออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ
  1. เงินที่คืนให้จะถูกเครดิตโดยตรงไปยังบัญชีหรือเครื่องมือการชำระเงินที่ใช้ ณ เวลาที่สั่งซื้อ สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินที่คืนให้จะฝากไปยังบัญชีที่ใช้สำหรับการชำระเงิน สำหรับการชำระเงินด้วย Paypal หรือบัตรเครดิต เงินที่คืนให้จะฝากไปยังบัญชี Paypal หรือบัตรเครดิต
 7. ฝ่ายบริการลูกค้า ลูกค้าสามารถติดต่อ
  ฝ่ายบริการลูกค้าของ Feminae Cosmetics ผ่านรายละเอียดต่อไปนี้:
  1. โทรศัพท์: +39 +39 059 699970 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 13.00 น. และตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 18.00 น.
  2. อีเมล: shop@feminae.it
  3. แบบฟอร์ม : www.feminae.it/contatti
 8. การรับประกันผลิตภัณฑ์มีตำหนิหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อมูลเพิ่มเติม
  1. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณผู้บริโภคใช้กับการสั่งซื้อกับ Feminae Cosmetics ว่าด้วยหัวข้อการประกันผลิตภัณฑ์มีตำหนิหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นลูกค้าจะได้รับสิทธิตามข้อ 130 ของหลักจรรยาบรรณผู้บริโภค และการใช้สิทธิเหล่านี้จะต้องอยู่ภายในข้อกำหนดของข้อ 132 ของหลักจรรยาบรรณผู้บริโภคเดียวกันนี้
  2. GCS เหล่านี้สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลาในหน้านี้ รวมทั้งบันทึกได้โดยใช้คำสั่งการเรียกดูที่สัมพันธ์กัน (โดยปกติแล้วคือ ไฟล์ -> บันทึกเป็น) คุณยังสามารถบันทึกและจัดเก็บ GCS เหล่านี้ได้อย่างถาวรในรูปแบบ PDF โดยคลิกที่นี่ เพื่อที่จะเปิดไฟล์ PDF คุณจะต้องติดตั้ง Adobe Reader บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ www.adobe.it หรือซอฟต์แวร์อื่นที่คล้ายกัน
  3. เป็นไปได้ที่จะยื่นรายละเอียดคำสั่งซื้อและดาวน์โหลด GCS โดยใช้คำสั่งการเรียกดูซึ่งสัมพันธ์กันเพื่อบันทึกสรุปคำสั่งซื้อที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอล่าสุดของขั้นตอนการซื้อ หรือโดยการรอรับข้อความยืนยันคำสั่งซื้ออัตโนมัติซึ่ง Feminae Cosmetics ส่งทางอีเมลหลังการดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ข้อความยืนยันนี้รวมถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อและ GCS ของ Feminae Cosmetics และสามารถพิมพ์หรือบันทึกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชันที่โปรแกรมในอีเมลมีให้บริการ
 9. กฎหมายที่บังคับใช้
  1. GCS และสัญญาซื้อขายเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอิตาลี (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณผู้บริโภค – ซึ่งวางระเบียบควบคุมสัญญาซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางไว้ในข้อ 46 ถึง 67 – และอยู่ภายใต้กฤษฎีกาหมายเลข 70 ลงวันที่ 04/09/2003 ว่าด้วยหัวข้อเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) และจะต้องตีความโดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงนี้
  2. สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับ GCS และ/หรือสัญญาซื้อขาย ลูกค้าจะสามารถเริ่มขั้นตอนการระงับข้อพิพาทนอกศาลซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 141 และต่อ ๆ ไปของหลักจรรยาบรรณผู้บริโภค ในกรณีที่ลูกค้าเริ่มขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น Feminae Cosmetics จะรับประกันการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความพยายามที่จะให้ได้ข้อยุติฉันมิตรซึ่งผู้ใช้สามารถสนับสนุนได้ภายใต้การควบคุมโดย RisolviOnline ซึ่งเป็นบริการระดับสถาบันและเป็นอิสระที่ให้บริการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้ามิลาน
  3. นอกจากนี้ลูกค้ายังมีสิทธิที่จะใช้ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ซึ่งพร้อมให้บริการที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Feminae Cosmetics S.r.l.
via Emilia Romagna 22, 41012 Carpi (MO) Italy
Pec: feminaecosmetics@legalmail.it
C.F. / VAT : IT03796180366
REA: MO-418396
ปรับปรุงล่าสุด: 25/08/2021
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการใช้สิทธิในการเพิกถอน

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีผลิตภัณฑ์ในตะกร้าเลย!
ช้อปปิ้งต่อไป
0