สิทธิในการเพิกถอน

Home » สิทธิในการเพิกถอน

ผลของการเพิกถอนคำสั่งซื้อสิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์Feminae Cosmetics
ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Feminae Cosmetics โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ และด้วยการชี้แจงใด ๆ ที่ให้แก่ Feminae Cosmetics ตราบเท่าที่มีความชัดเจน หากลูกค้าประสงค์ที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งมายังสำนักงานของเรา

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ (ตามข้อ 49 วรรค 1 อักษร () ของกฤษฎีกาหมายเลข 206/2005 “หลักจรรยาบรรณผู้บริโภค“)
  ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนสัญญา โดยไม่ต้องระบุเหตุผล ภายใน 14 วัน ระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งซื้อจะหมดอายุหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่ลูกค้ากำหนด ครอบครองตัวสินค้าที่สั่งซื้อล่าสุด ในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายรายการซึ่งสั่งซื้อโดยลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อเดียวและจัดส่งแยกกัน ระยะเวลา 14 วันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่บุคคลที่สามกำหนด ครอบครองตัวสินค้าล่าสุด
  หากต้องการใช้สิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ จำเป็นต้องแจ้งให้ Feminae Cosmetics (Feminae Cosmetics Srl, Via Emilia Romagna, 22, 41012 Carpi (MO) Italy – shop@feminae.it) ทราบถึงการตัดสินใจที่จะเพิกถอนสัญญานี้ผ่านการชี้แจงอย่างชัดแจ้ง (ตัวอย่างเช่น ด้วยจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล)
  เพื่อจุดประสงค์นี้ เป็นไปได้ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ ที่จะใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะไม่ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อที่แนบมานี้ ลูกค้าจะต้องแสดงคำชี้แจงอื่นใดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเพิกถอนสัญญา นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะกรอกและส่งแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคำชี้แจงอื่นใดที่ชัดเจนถึงผลอันนั้นผ่านเว็บไซต์ของ Feminae Cosmetics หากเป็นเช่นนั้น Feminae Cosmetics จะส่งคำตอบรับว่าได้รับคำร้องเพิกถอนในรูปแบบที่คงทน (เช่น ทางอีเมล) โดยไม่ล่าช้า กำหนดเส้นตายที่ระบุไว้สำหรับคำร้องการเพิกถอนจะถือว่าเป็นที่ยอมรับหากลูกค้าส่งคำชี้แจงก่อนวันหมดอายุของระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่ลูกค้าเองเป็นผู้กำหนด ครอบครองตัวสินค้าที่สั่งซื้อล่าสุด ในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายรายการซึ่งสั่งซื้อโดยลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อเดียวและจัดส่งแยกกัน ระยะเวลา 14 วันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่บุคคลที่สามกำหนด ครอบครองตัวสินค้าล่าสุด
 2. ผลของการเพิกถอนคำสั่งซื้อ
  หลังการเพิกถอนจากสัญญานี้ Feminae Cosmetics จะชำระเงินทั้งหมดที่ลูกค้าชำระไว้คืนให้แก่ลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (โดยมีข้อยกเว้นในกรณีของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกิดจากการเลือกประเภทการจัดส่งที่นอกเหนือไปจากตัวเลือกมาตรฐานที่ Feminae Cosmetics เสนอ) โดยปราศจากความล่าช้าเกินควร และไม่เกิน 30 วันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามนับจากวันที่ Feminae Cosmetics ได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิในการเพิกถอนคำสั่งซื้อ เงินที่คืนให้เหล่านี้จะดำเนินการโดยใช้เครื่องมือการชำระเงินอย่างเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ในระหว่างการซื้อ นอกเสียจากว่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ลูกค้าจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นผลจากการชำระเงินคืนดังกล่าว เงินที่คืนให้นี้อาจถูกระงับไว้จนกว่า Feminae Cosmetics จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่กำลังถูกส่งคืนหรือจนกว่าลูกค้าจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ลูกค้าต้องส่งคืนหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยปราศจากความล่าช้าเกินควรและภายใน 14 วันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามนับจากวันที่ลูกค้าได้สื่อสารความประสงค์ที่จะเพิกถอนสัญญาซื้อขายดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ต้องถูกส่งคืน 
  – โดยบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่เสียหาย สะอาด มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด คำแนะนำในการใช้ และเอกสาร
  – มาพร้อมกับเอกสารการขนส่ง (อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม) เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ Feminae Cosmetics ระบุตัวตนลูกค้า (หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่)
  – ปราศจากร่องรอยการใช้งานอย่างชัดแจ้ง หากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่่ใช้ร่วมกันได้กับการดำเนินการทดสอบสินค้าตามปกติ (ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องไม่มีร่องรอยของการใช้อย่างยาวนานหรือไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกินเวลาที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ และต้องไม่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อได้)
  หากผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้า การเพิกถอนคำสั่งซื้อจะไม่มีผล ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการลดลงของมูลค่าสินค้าอันเกิดจากการจัดการสินค้าที่นอกเหนือไปจากที่จำเป็นในการกำหนดธรรมชาติ คุณลักษณะ และการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์เอง
 3. แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อ
  ลูกค้าที่ประสงค์จะเพิกถอนสัญญาโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนคำสั่งซื้อซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นั้น ที่นี่ ต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่ “Feminae Cosmetics Srl, Via Emilia Romagna 22, 41012 Carpi (MO) Italy” ทางไปรษณีย์ธรรมดา ทางอีเมลที่ shop@feminae.it หรือโดยใช้แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่ติดต่อได้
ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีผลิตภัณฑ์ในตะกร้าเลย!
ช้อปปิ้งต่อไป
0